About Us

คติธรรมของโรงเรียน

นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา   
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญของโรงเรียน

ประพฤติดี  มีความรู้  คู่คุณธรรม

ที่ตั้งของโรงเรียน

โรงเรียนพระทองคำวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
       ตั้งอยู่ที่ 600 หมู่ 1 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ
       จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30220 โทรศัพท์ 044-337099 แฟกซ์  044-337099